KOUVOLAN SEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY SÄÄNNÖT

1
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialue Kouvolan ja sen ympäristökunnat.

2
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten hyvää kohtelua ja herättää rakkautta eläimiin sekä sitä kautta ja muutoin vastustaa eläinrääkkäystä ja eläinten kärsimystä. Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan tekemällä eläinsuojelua koskevaa valistustyötä, jakamalla sitä koskevaa kirjallisuutta, järjestämällä esitelmätilaisuuksia, suorittamalla eläinten hoitoa ja kohtelua koskevaa valvontaa sekä pyrkimällä muillakin samanlaisilla tavoilla edistämään eläinsuojeluaatetta.

3
Yhdistyksen toimikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilinpäätös asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään viisi (5) päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

4
Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

5
Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka ovat kiinnostuneita eläinsuojelutyöstä. Hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenet ovat vuosi-, nuoriso-, ainais- ja kunniajäseniä. Nuorisojäsenellä tarkoitetaan jäsentä, joka ei ole täyttänyt 15 ikävuotta.

Vuosi- ja nuorisojäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle päättämän jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Ainaisjäsenet maksavat vuosikokouksen päättämän kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella vuosi-, ainais- ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Vaalikelpoisia ovat kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuosikokousta edeltävältä kalenterivuodelta tai vuosikokousvuodelta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.

Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet eläinsuojelutyötä. Vuosikokous hyväksyy myös kunniamerkkien ja –kirjojen jaon.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen saa jäsenmaksupankkisiirron keväällä Kulkurit-jäsenlehden mukana, maksamattomasta jäsenmaksusta maksukehotuksen syksyllä jäsenkirjeen mukana. Jos jäsenmaksua ei kehotuksesta huolimatta makseta, hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä.

Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan ja vahingoittaa eläinsuojelutyötä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös.

 

Mikäli jäsen, joka on hallituksen yksimielisellä päätöksellä erotettu yhdistyksen jäsenyydestä, katsoo erottamisensa aiheettomaksi, on hänellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle toimittamalla asiaa koskeva kirjelmä hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Mikäli tällöin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on erottamisen kannalla, katsotaan jäsen erotetuksi yhdistyksestä. Äänestys on tehtävä suljetuin lipuin.

6
Yhdistyksen jäsenmaksu

Hallitus tekee esityksen vuotuisista jäsenmaksuista, jonka esityksen vuosikokous hyväksyy. Jäsenmaksut maksetaan toukokuun loppuun mennessä.

Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kulumassa olevan kalenterivuoden aikana, on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kyseiseltä vuodelta.

7
Yhdistyksen omaisuus

Yhdistys voi omistaa osakkeita, kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja arvopapereita.

8
Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous.

Hallitukseen kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä (4) jäsentä sekä varajäsenistä kaksi (2) jäsentä, ensimmäisellä kerralla arvalla, sitten vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli puolet (1/2) hallituksen jäsenistä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään viisi jäsentä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus valitsee yhdistykselle varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

9
Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

Hallitus voi kuitenkin määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10
Yhdistyksen kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi- ja ylimääräinen kokous, joihin kutsu toimitetaan vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta joko kirjallisena kullekin jäsenelle tai paikkakunnan virallisessa sanomalehdessä.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme viikkoa (3) ennen vuosikokousta ja yksi (1) viikko ennen ylimääräistä kokousta.

Vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuussa, käsitellään:

 1. Kokouksenavaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi(2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.
 5. Esitetään hallituksen selostus varainhoidosta, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 1. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma toimikautta varten.
 2. Määrätään vuotuiset jäsenmaksut.
 3. Määrätään hallituksen jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi.
 4. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvaksi vuodeksi.
 5. Valitaan yhdistykselle yhdeksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja.
 6. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 8. Päätetään kunniajäseniksi hyväksymisestä sekä kunniamerkkien ja –kirjojen jaosta.
 9. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Ne ratkaistaan avoimella äänestyksellä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä.

11
Varojen käyttäminen yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla Kouvolan seudun eläinsuojelutyöhön.

12
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja purkamisesta vaaditaan vähintään 3⁄4 yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

13
Yhdistyslaki

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.