KOUVOLAN SEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kouvola ja toimialueena Kouvola ja sen ympäristökunnat. Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden eläinsuojeluyhdistysten kanssa.

2 § TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten hyvää kohtelua ja herättää rakkautta eläimiin sekä sitä kautta ja muutoin vastustaa eläinrääkkäystä ja eläinten kärsimystä sekä väärinkäyttöä. 

Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan tekemällä eläinsuojelua koskevaa valistustyötä, jakamalla sitä koskevaa kirjallisuutta, julkaisemalla Kulkurit-jäsenlehden, järjestämällä esitelmätilaisuuksia, suorittamalla eläinten hoitoa ja kohtelua koskevaa valvontaa sekä pyrkimällä muillakin samanlaisilla tavoilla edistämään eläinsuojeluaatetta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka ovat kiinnostuneita eläinsuojelutyöstä, tai haluavat tukea tämän luonteista toimintaa. Jäsenet ovat vuosi-, nuoriso-, ainais- ja kunniajäseniä. Nuorisojäsenellä tarkoitetaan jäsentä, joka ei ole täyttänyt 15 ikävuotta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäseneksi haetaan täyttämällä jäsenhakemus ja maksamalla jäsenmaksu. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenhakemus on hyväksytty ja liittymisvuoden jäsenmaksu on suoritettu.

Hallitus tekee esityksen vuotuisista jäsenmaksuista, jotka vuosikokous hyväksyy. Hyväksytyt vuosi- ja nuorisojäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle päättämän jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Ainaisjäsenet maksavat vuosikokouksen päättämän kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun. Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kulumassa olevan kalenterivuoden aikana, on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kyseiseltä vuodelta. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. 

Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan ja vahingoittaa eläinsuojelutyötä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös.

 

Mikäli jäsen, joka on hallituksen yksimielisellä päätöksellä erotettu yhdistyksen jäsenyydestä, katsoo erottamisensa aiheettomaksi, on hänellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle toimittamalla asiaa koskeva kirjelmä hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Mikäli tällöin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on erottamisen kannalla, katsotaan jäsen erotetuksi yhdistyksestä. Äänestys on tehtävä suljetuin lipuin.

4 § JÄSENMAKSUT

Hallitus tekee esityksen vuosittaisista jäsenmaksuista, jotka vuosikokous hyväksyy. Vuosi- ja nuorisojäsenet maksavat vuosikokouksen kulloisellekin päättämän maksun. Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kuluvan vuoden aikana, on velvollinen maksamaan yhdistykselle koko vuosimaksun.  

Ainaisjäsenet maksavat vuosikokouksen päättämän kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5 § OMAISUUS

Yhdistys voi omistaa osakkeita, kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja arvopapereita.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA NIISSÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi- ja ylimääräinen kokous, joihin kutsu toimitetaan vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kirjeitse, tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla. 

Ehdotukset hallituksen jäseniksi on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

Vaalikelpoisia ovat kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet yhdistyksen vuosijäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuosikokousta edeltävältä kalenterivuodelta vuoden loppuun mennessä, sekä yhdistyksen ainais- ja kunniajäsenet. 

Vuosikokouksessa voidaan hallituksen yksimielisen ehdotuksen ja vuosikokouksen hyväksynnän perusteella kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet eläinsuojelutyötä. Vuosikokous hyväksyy myös kunniamerkkien ja –kirjojen jaon.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella vuosijäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. 

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme viikkoa (3) ennen vuosikokousta ja yksi (1) viikko ennen ylimääräistä kokousta.

Vuosikokouksessa, joka pidetään viimeistään huhtikuussa, käsitellään:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintakaudelta.
 5. Esitetään hallituksen selostus varainhoidosta, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 6. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma toimikautta varten.
 7. Määrätään vuotuiset jäsenmaksut.
 8. Määrätään hallituksen jäsenten, edustajien ja tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi vuodeksi.
 9. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvaksi vuodeksi.
 10. Valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja.
 11. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 12. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat.
 13. Päätetään kunniajäseniksi kutsumisesta sekä kunniamerkkien ja –kirjojen jaosta.
 14. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Ne ratkaistaan avoimella äänestyksellä, äänten enemmistöllä, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä.

7 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous.

Hallitukseen kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. 

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä (4) jäsentä sekä varajäsenistä kaksi (2) jäsentä, ensimmäisellä kerralla arvalla, sitten vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään viisi jäsentä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus valitsee yhdistykselle varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

8 § NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Hallitus voi kuitenkin määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9 § TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilinpäätös asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÄMINEN YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3⁄4 yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla eläinsuojelutyöhön sen merkittävimpien yhteistyöyhdistysten kautta. 

Jos yhdistys lakkautetaan, yhdistyksen varat siirretään sen merkittävimmille yhteistyöyhdistyksille eläinsuojelutyön edistämiseksi.